Dự thảo nghị định cũng quy định việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với các loại nhà khác, không chỉ là nhà ở, như bệnh viện tư nhân, nhà xưởng tư, khách sạn, nhà thuộc sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội… Đối với vi